Algemene voorwaarden

7 juli 2016
  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk opdracht, daaronder begrepen eventuele aanvullende- en vervolgopdrachten, die wordt verstrekt aan en wordt aangenomen door de besloten vennootschap J Romijn Holding of door de daarvoor werkzame personen, ingeschreven bij de KvK onder dossiernummer: 63500167
  1. Werkzaamheden van Haal mijn geld worden verricht krachtens een overeenkomst van opdracht.
  1. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan een aanvaard door Haal mijn geld, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat de opdracht door een bepaalde advocaat, werkzaam bij Haal mijn geld, zal worden uitgevoerd. De werking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.
  1. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de uitvoering van de verrichte werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten ontlene
  1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zullen de door Haal mijn geld verrichte werkzaamheden bij de opdrachtgever in rekening worden gebracht op basis van bestede tijd, vermenigvuldigd met het voor de opdracht geldende honorarium. Het honorarium is gebaseerd op een vast uurtarief doch kan – afhankelijk van de ervaring en specialistische kennis van de advocaat die de opdracht feitelijk uitvoert, het financiële belang en de draagkracht van de opdrachtgever en de eventuele spoedeisend – variabel zijn. Haal mijn geld is telkens gerechtigd om over het honorarium een opslag ten titel van kantoorkosten in rekening te brengen, waarvan de omvang wordt gefixeerd op 6 % van het berekende honorarium, exclusief de daarover te berekenen omzetbelasting. Daarnaast zullen de door Haal mijn geld gemaakte externe kosten, waaronder in het bijzonder doch niet uitsluitend: verschuldigde griffierechten, explootkosten, deurwaarderskosten, kosten uittreksels, aan opdrachtgever worden doorberekend. Door Haal mijn geld kan ten alle tijden ter voorlopige dekking van de met de werkzaamheden verband houdende kosten en honorarium betaling van een voorschot worden bedongen, bij niet betaling waarvan zij gerechtigd is om haar werkzaamheden op te schorten.
  1. Tenzij anders is overeengekomen, bedraagt de betalingstermijn van het in rekening gebrachte honorarium, voorschot en of overige kosten, 14 dagen te rekenen vanaf factuurda Vanaf de vervaldatum van de factuur is opdrachtgever bij non-betaling van rechtswege in verzuim en wordt aanspraak gemaakt op een  rentevergoeding, waarvan het percentage gelijk is aan de wettelijke handelsrente (artikel 6 : 119a BW).
  1. Bij niet tijdige en of niet volledige betaling van de factuur is Haal mijn geld gerechtigd om de aan de opdracht ten grondslag liggende werkzaamheden met onmiddellijke ingang op te schorten en zulks tot het moment dat opdrachtgever heeft voldaan aan de betalingsverplichting. Haal mijn geld is niet aansprakelijk voor eventuele daaruit voor opdrachtgever en of voor derden voortvloeiende schade.
  1. De aansprakelijkheid van Haal mijn geld, waaronder tevens begrepen de aansprakelijkheid van haar medewerkers, ondergeschikten en of van door haar bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de door haar afgesloten beroepsaansprakelijkheids-verzekering wordt uitgekeerd, te vermeerderen met het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden voor haar rekening komt. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Haal mijn geld voldoet aan de daaraan door de Nederlandse Orde van Advocaten gestelde eisen. Alle advocaten in dienst van en werkzaam voor Haal mijn geld zijn voor beroepsaansprakelijkheid verzekerd middels een door haar afgesloten verzekering. Indien krachtens de beroepsaansprakelijk-heidsverzekering geen uitkering plaats vindt, ongeacht de daaraan ten grondslag liggende redenen, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag gelijk aan het door Haal mijn geld voor de uitvoering van de opdracht berekende honorarium met een maximum van € 50.000,00.
  1. Op alle opdrachten is het Nederlandse recht van toepassing. Eventuele klachten over (de kwaliteit van) de dienstverlening en of declaraties kunnen via de kantoorklachtenregeling aan de klachtenfunctionaris van Haal mijn geld worden voorgelegd. Indien de kantoorklachtenregeling niet leidt tot een voor opdrachtgever gewenste oplossing, is enkel en uitsluitend de civiele rechter van de rechtbank Zeeland/West-Brabant district Tilburg of Breda op vordering van opdrachtgever bevoegd om over de klacht te oordelen.