Pri­va­cysta­te­ment en coo­kies

7 juli 2016

HAAL MIJN GELD legt in het kader van haar (online)dienstverlening gegevens van u vast. Middels dit privacy statement informeren wij u over het gebruik van uw persoonsgegevens door HAAL MIJN GELD.

Voor welke doeleinden verwerken wij uw gegevens?

HAAL MIJN GELD verwerkt uw gegevens voor verschillende doeleinden zoals het aanbieden van informatie, het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten fraudebestrijding, het voldoen aan wettelijke bepalingen en voor (statistisch) onderzoek naar het gebruik van de website en online diensten, ter verbetering van de dienstverlening. Uw persoonsgegevens kunnen tevens worden gebruikt ten behoeve van marketingactiviteiten van andere, tot HAAL MIJN GELD groep behorende ondernemingen. Hierbij houdt HAAL MIJN GELD zoveel mogelijk rekening met uw voorkeuren. Soms heeft HAAL MIJN GELD bijzondere gegevens van u nodig. Zo kan het bij sommige overeenkomsten, zoals een verzekeringsovereenkomst, noodzakelijk zijn om te vragen naar een eventueel strafrechtelijk verleden.

Acceptatie-risico en fraudebeleid
In verband met een verantwoord acceptatie-, risico- en fraudebeleid kan verzekeraar uw gegevens raadplegen en vastleggen in het Centraal informatiesysteem van de in Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen (Stichting CIS), Bordewijklaan 2, 2591 XR te Den Haag. Doelstelling van de verwerking van persoonsgegevens bij Stichting CIS is voor verzekeraars en gevolmachtigd agenten risico’s te beheersen en fraude tegen te gaan. Zie voor meer informatie www.stichtingcis.nl. Hier vindt u ook het privacyreglement van Stichting CIS.

Telefoongesprekken
Telefoongesprekken kunnen door HAAL MIJN GELD worden vastgelegd en bewaard voor de volgende doeleinden:
het kunnen leveren van bewijs onder andere ten aanzien van interpretatieverschillen of onenigheid met betrekking tot de inhoud van het telefoongesprek (fraude)onderzoek en opsporing evalueren van de kwaliteit van de dienstverlening trainings-, coachings- en beoordelingsdoeleinden

Commerciële e-mail en nieuwsbrieven

Wij vinden het belangrijk dat wij u informatie toesturen die voor u  relevant is. Met dat doel verzamelen wij via onze commerciële e-mail en nieuwsbrieven op persoonsniveau voorkeuren en gedragsgegevens (‘open en klikgedrag’). Onder “uw rechten” leest u hieronder hoe u zich af kunt melden van het ontvangen van commerciële e-mail en nieuwsbrieven.

Bescherming

HAAL MIJN GELD is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en bezoekers van de website van groot belang is. HAAL MIJN GELD heeft passende maatregelen genomen om de website te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Persoonsgegevens van bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. De webpagina’s waar bezoekers persoonsgegevens invullen zijn beveiligd middels het SSL-certificaat. HAAL MIJN GELD houdt zich in alle gevallen aan de voorschriften van de Wet bescherming persoonsgegevens. Voor verzekeraar HAAL MIJN GELD geldt aanvullend de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. Deze gedragscode kunt u raadplegen op www.verzekeraars.nl of opvragen bij het Verbond van Verzekeraars, Postbus 93450, 2509 AL Den Haag. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is HAAL MIJN GELD. In overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens is de verwerking aangemeld bij de Toezichthouder, het College Bescherming Persoonsgegevens gevestigd te Den Haag. Alle personen die kennis kunnen nemen van de door HAAL MIJN GELD vastgelegde gegevens, zijn gehouden aan geheimhouding van deze informatie.

Uw rechten

Indien u wilt, kunt u ons laten weten dat uw persoonsgegevens niet gebruikt mogen worden voor marketingactiviteiten of, kunt u de verleende toestemming voor het gebruik van uw emailadres intrekken. Dat kan via dit formulier. U kunt zich daarnaast altijd afmelden voor de ontvangst van e-mailberichten van HAAL MIJN GELD met een commercieel doel via een afmeldlink in het bericht zelf.

Wilt u weten welke gegevens van u zijn vastgelegd, bijvoorbeeld om te controleren of deze gegevens juist zijn, of wilt u een wijziging doorgeven?

Stuur daartoe u een brief, vergezeld van een kopie van uw identiteitsbewijs naar: HAAL MIJN GELD, Ringbaan Oost 102 unit 5 5013 CD TILBURG. HAAL MIJN GELD stuurt u dan binnen vier weken een overzicht, dan wel een bevestiging van de wijziging toe.

Gebruik van cookies

HAAL MIJN GELD maakt op haar websites gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. In ons Cookiestatement leest u alles over het gebruik van cookies door HAAL MIJN GELD.

Verwijdering van cookies
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser, of op deze pagina.

Inlogcode

Sommige websites van HAAL MIJN GELD werken met een persoonlijke inlogcode. Aan de hand van deze persoonlijke inlogcode kan de website u herkennen bij iedere keer dat u op de website komt. Zo kan HAAL MIJN GELD haar online diensten beter op uw persoonlijke voorkeuren afstemmen en de toegang tot de website beveiligen.

Verstrekking van gegevens aan derden

Verstrekking van gegevens aan derden vindt plaats indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de dienstverlening door HAAL MIJN GELD, in het kader van bestrijding van verzekeringsfraude of indien de wet of andere regelgeving dat vereist.   HAAL MIJN GELD kan bij de verwerking van persoonsgegevens gebruik maken van de diensten van derden Deze derde treedt daarbij op als “bewerker” in opdracht- en onder verantwoordelijkheid van HAAL MIJN GELD. HAAL MIJN GELD sluit een bewerkersovereenkomst met bewerkers en draagt zorg dat de bewerkers technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen treffen ter bescherming van persoonsgegevens. In de bewerkersovereenkomst is vastgelegd persoongegevens voor geen ander doel verwerkt zullen worden dan de uitvoering van de bewerkersovereenkomst met HAAL MIJN GELD.

HAAL MIJN GELD en andere websites

Op de websites van HAAL MIJN GELD treft u als service regelmatig hyperlinks aan naar websites van derden. HAAL MIJN GELD kan geen verantwoordelijkheid dragen voor de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de betreffende site.

Meldplicht datalekken

Met ingang van 1 januari 2016 geldt een meldplicht voor datalekken door een wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Een datalek is een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens. Bedrijven die persoonsgegevens verwerken, zoals HAAL MIJN GELD, moeten datalekken melden aan Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

HAAL MIJN GELD behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement, bijvoorbeeld vanwege nieuwe ontwikkelingen of online diensten. Het verdient daarom aanbeveling om regelmatig dit privacy statement te raadplegen.